2004.7 - 2005.7 - 2006.7 - 2007.7 - 2008.7 - 2009.7 - 2010.7 - 2011.7 - 2012.7 - 2013.7 -  
President Hiramatsu Snell Coughlin Long/Kondo Shibuya Hiramatsu Kuroi Hiramatsu Kuroi Miyamoto   
VP Education Kuroi Kuroi Balinrude Langone Kuroi Kuroi Hiramatsu Shibuya Miyamoto  Holthaus  
VP Membership Long Matsuo Richard Miyazaki Watanabe Saito Saito Saito Ohashi  Kukita  
VP Public Relations Nishitani Long Oota Kuroi Hiramatsu Saito Alho Shimizu Shimizu Shimizu  
Secretary Watanabe Hata Shibuya Watanabe Kukita Fukui Bonnie Nishida Nishida  Shibuya  
Treasurer Hata Shibuya Kukita Oota Ichikawa Hata Kukita Miyamoto Hiramatsu Shintaki  
Sergeant at Arms Kuroda Kuroda Kuroda Kuroda Kuroda Kuroda Kuroda Kuroda Shibuya Kuroi  
                       
2014.7 - 2015.7 -  2016.7 -  2017-7  2018-7            
President Kuroi Miyamoto  Leasor Montes Furukawa            
VP Education Oohashi Taira Masuda Oohashi Hiramatsu            
VP Membership Lawrence Oohashi Miyamoto Masuda Oohashi            
VP Public Relations Ogawa Hiramatsu Hiramatsu Miyamoto Shintaki            
Secretary Shibuya Hanzawa Kuroi Akakura Miyamoto            
Treasurer Shintaki Kuroi Oohashi Hiramatsu Akakura            
Sergeant at Arms Hiramatsu Richard Baba Takahashi Takahashi